I.Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”) je společnost EUC Laboratoře s.r.o., IČ: 264 22 557, se sídlem Palackého 720/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen: „správce“).

2. Správce tyto podmínky ochrany osobních údajů vydává za účelem poskytnutí těch informací, jejichž rozsah je stanoven ustanovením čl. 13 GDPR. Poskytnutím takových informací si správce plní vůči Vám svou informační povinnost, která mu vyplývá z ustanovení čl. 12 GDPR.  

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: 

Ing. Jiří Benedikt, Na Pankráci 1690/125, 140 00 Praha 4, email: dpo@euc.cz, telefon číslo (v pracovní dny 9.00 – 15.00): +420 731 546 921

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky (resp. na základě právně platné a účinné smlouvy o péči o zdraví).

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (osobní jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit na podkladě Vám uděleného souhlasu. 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV. Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje 

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu), nestanoví-li jinak obecně závazný právní předpis České republiky (např. zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejích poskytování). 

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 

zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva související se zpracováním osobních údajů 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte: 

právo na přístup ke svým osobním údajům dle ustanovení čl. 15 GDPR, 

právo opravu osobních údajů dle ustanovení čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle ustanovení čl. 18 GDPR. 

právo na výmaz osobních údajů dle ustanovení čl. 17 GDPR. 

právo vznést námitku proti zpracování dle ustanovení čl. 21 GDPR a 

právo na přenositelnost údajů dle ustanovení čl. 20 GDPR. 

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal obvyklá a standardní technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména jejich fyzickou ochranu uzamčením a elektronickým zabezpečovacím systémem.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Právní účinnost takové nové verze podmínek ochrany osobních údajů nastává ke dni, v němž dojde k jejímu uveřejnění na webových stránkách. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.